Meniu navigare

Utilizatori Online

Avem 126 vizitatori online
Total 15382512 vizite din 30.09.06

Duminica 18 Martie 2018   Prima Pagină arrow Sedinta de constituire Alegeri Locale 2016 arrow Legislatie arrow HG nr. 54 privind stabilirea masurilor tehnice specifice alegerilor locale din 2016
HG nr. 54 privind stabilirea masurilor tehnice specifice alegerilor locale din 2016 PDF Listare E-mail
               
   HOTĂRÂRE  Nr. 54/2016 din 10 februarie 2016
privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2016

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 109 din 11 februarie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    (1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislația în vigoare privind alegerile locale, care revin ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale, fără personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Componența nominală a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale se stabilește, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor și ai celorlalte instituții sau societăți prevăzute în anexa nr. 1.
    (3) La ședințele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor instituții ale administrației publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.
    ART. 2
    (1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în localitățile țării, pe întreaga perioadă electorală și, în mod deosebit, în ziua votării, precum și în zilele care premerg și succedă acestei zile.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menține și asigură ordinea publică în zona secțiilor de votare și securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum și securitatea pe timpul tipăririi, transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării.
    (3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza sediilor Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de circumscripție și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare.
    (4) Ministerul Afacerilor Interne asigură achiziționarea timbrelor autocolante, precum și confecționarea ștampilelor cu mențiunea "VOTAT".
    (5) Instituțiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
    a) asigură imprimarea buletinelor de vot;
    b) asigură transportul, ambalarea și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;
    c) asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare;
    d) organizează, cu sprijinul filialelor și birourilor Autorității Electorale Permanente, sesiunile de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora.
    ART. 3
    (1) În cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție asigură, conform legii, desemnarea judecătorilor care vor face parte din Biroul Electoral Central.
    (2) În termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor, președinții tribunalelor asigură desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora, prin tragerea la sorți, conform legii, a persoanelor înscrise în listele cu magistrați și cu alți juriști pe care le-au întocmit.
    (3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură, conform legii, desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora.
    ART. 4
    (1) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat potrivit art. 121 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
    (2) Instituțiile prefectului, împreună cu președinții consiliilor județene și primarul general al municipiului București, asigură personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție județeană și al biroului electoral de circumscripție a municipiului București, în limita fondurilor alocate.
    (3) Primarii asigură personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București, în limita fondurilor alocate.
    (4) Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție, asigurat de instituțiile prefectului, președinții consiliilor județene și primari, vor face parte în mod obligatoriu informaticieni, după cum urmează:
    a) cel puțin un informatician pentru fiecare birou electoral de circumscripție comunală;
    b) cel puțin doi informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripție orășenească și municipală;
    c) cel puțin patru informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripție județeană și a municipiului București, respectiv pentru fiecare birou electoral de circumscripție a sectorului municipiului București.
    (5) Informaticienii prevăzuți la alin. (4) asigură asistență tehnică pentru operațiunile informatice curente ale birourilor electorale de circumscripție, precum și pentru sprijinirea activității centrelor de intervenție operativă prevăzute la art. 6 alin. (2).
    (6) Informaticienii prevăzuți la alin. (4) vor fi desemnați în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție numai pe baza evaluării efectuate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.
    (7) Informaticienii prevăzuți la alin. (4) primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuțiilor care le revin.
    (8) În situația în care personalul primăriilor, aparatelor de specialitate ale consiliilor județene și al instituțiilor prefectului este insuficient pentru a asigura informaticienii necesari conform alin. (4), în cadrul aparatului tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție vor putea fi desemnați și informaticieni propuși de alte autorități ale administrației publice centrale și locale.
    (9) Prin informatician, în sensul prezentei hotărâri, se înțelege persoană cu abilități în domeniul tehnologiei informației.
    ART. 5
    (1) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripție județeană, birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral de circumscripție a municipiului București, pentru operațiunile tehnice de consemnare și centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii, în limita fondurilor alocate.
    (2) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.
    (3) Institutul Național de Statistică, prin direcțiile teritoriale de statistică, asigură tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.
    ART. 6
    (1) Serviciul de Telecomunicații Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
    a) asigură funcționarea și asistența tehnică a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;
    b) asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale.
    (2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură constituirea în fiecare județ a câte patru centre de intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.
    (3) Dotarea și funcționarea centrelor de intervenție operativă se asigură de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.
    ART. 7
    (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziția primarilor spații în vederea organizării de secții de votare, precum și pentru sprijinirea cu personal a operațiunilor tehnice la secțiile de votare.
    (2) Spațiile puse la dispoziția primarilor în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unitățile de asistență medicală cu paturi sau de asistență medicală primară și ambulatorie de specialitate.
    ART. 8
    Ministerul Sănătății va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenței medicale la secțiile de votare.
    ART. 9
    (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale și Comisia tehnică a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale, fără personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare, în domeniul alegerilor locale.
    (2) Componența nominală a comisiei tehnice județene sau a municipiului București se stabilește de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituțiilor/societăților prevăzute în anexa nr. 2.
    (3) La ședințele comisiilor tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului București pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.
    (4) Pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județe, respectiv din municipiul București, pe lângă comisiile tehnice se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, condus de subprefect, format din funcționari publici desemnați de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, organizate la nivelul județului, respectiv al municipiului București. Din grupul tehnic de lucru vor face parte și 2 - 3 funcționari publici din aparatul de specialitate al consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.
    (5) În perioada în care își desfășoară activitatea în cadrul grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice județene și Comisia tehnică a municipiului București membrii acestora sunt degrevați de sarcinile de serviciu.
    (6) Condițiile materiale necesare funcționării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile și celelalte drepturi bănești cuvenite personalului care își desfășoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituțiile sau autoritățile publice de la care aceștia provin.
    ART. 10
    (1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente, organizează, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecților și a subprefecților cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2016.
    (2) Prefecții, cu sprijinul filialelor și birourilor Autorității Electorale Permanente, organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor și a secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale.
    (3) Prefecții stabilesc graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral.
    (4) În situația în care prefectul este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, precum și în cazurile în care această funcție este vacantă, îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, este asigurată de subprefect.
    (5) În perioada electorală, Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Electorală Permanentă vor acorda sprijin de specialitate prefecților și primarilor, în vederea realizării la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea și desfășurarea alegerilor locale.
    ART. 11
    (1) Secretariatul General al Guvernului asigură sediul Biroului Electoral Central.
    (2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură dotarea tehnică și materială a Biroului Electoral Central.
    (3) Ministerul Afacerilor Interne asigură mijloacele de transport necesare bunei desfășurări a activității Biroului Electoral Central.
    (4) Prefecții, împreună cu președinții consiliilor județene, primarii municipiilor reședință de județ și primarul general al municipiului București, asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripție județeană, respectiv sediul și dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripție a municipiului București.
    (5) Prefecții, împreună cu primarii, asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București.
    (6) Sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale secțiilor de votare se asigură de către primari împreună cu prefecții.
    (7) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale secțiilor de votare vor fi utilizate bunurile aparținând autorităților prevăzute la alin. (4) - (6).
    (8) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secțiilor de votare, primarii vor utiliza bunurile recuperate de la alegerile anterioare și aflate în stare de funcționare.
    (9) În cazurile în care bunurile necesare amenajării și dotării tehnico-materiale corespunzătoare a secțiilor de votare nu se pot recupera, se vor achiziționa unele noi de către primari, în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă.
    ART. 12
    Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
    a) întocmesc și tipăresc listele electorale permanente;
    b) întocmesc și tipăresc listele electorale complementare și copiile de pe listele electorale complementare;
    c) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare și extrasele de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară și lista suplimentară;
    d) asigură urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;
    e) informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora;
    f) asigură locurile speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale;
    g) asigură tușul, tușierele și celelalte materiale necesare votării;
    h) acordă sprijin reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru instalarea echipamentelor și furnizarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1);
    i) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1), precum și protecția fizică a acestora.
    ART. 13
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea și/sau instruirea membrilor birourilor electorale și a celorlalți participanți la procesul electoral, prin realizarea, distribuirea și/sau difuzarea de publicații, ghiduri, broșuri, pliante, producții audiovideo.
    (2) Primarii, prin aparatele de specialitate ale acestora, vor sprijini Autoritatea Electorală Permanentă în distribuirea și/sau difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (1).
    (3) Autoritatea Electorală Permanentă duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice:
    a) asigură aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;
    b) asigură programele informatice utilizate la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora;
    c) asigură informarea alegătorilor;
    d) asigură organizarea examenelor de admitere în Corpul experților electorali;
    e) asigură elaborarea și difuzarea de broșuri legislative și ghiduri specifice în materie electorală;
    f) asigură instruirea operatorilor de calculator;
    g) asigură instruirea mandatarilor financiari.
    ART. 14
    Regia Autonomă "Monitorul Oficial" asigură editarea și tipărirea de broșuri cuprinzând variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerile locale, traducerea acestora în engleză, franceză și maghiară, precum și editarea și tipărirea altor materiale de informare realizate de Autoritatea Electorală Permanentă.
    ART. 15
    Prefecții sprijină, potrivit legii, activitatea de topire a buletinelor de vot întrebuințate sau neîntrebuințate, a celor nule, a proceselor-verbale și a ștampilelor necesare votării, a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral, precum și a listelor de susținători.
    ART. 16
    (1) Comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale și Comisia tehnică a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale în legătură cu stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2016.
    (2) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale va informa săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acțiunilor privind pregătirea și organizarea alegerilor locale din anul 2016.
    ART. 17
    Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 18
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 22 martie 2016.

                              PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOȘ

                              Contrasemnează:
                              Ministrul afacerilor interne,
                              Petre Tobă

                              Președintele Autorității Electorale Permanente,
                              Ana Maria Pătru

                              Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
                              și administrației publice,
                              Vasile Dîncu

                              Secretarul general al Guvernului,
                              Sorin Sergiu Chelmu

                              p. Ministrul sănătății,
                              Francisk Iulian Chiriac,
                              secretar de stat

                              Ministrul finanțelor publice,
                              Anca Dana Dragu

    București, 10 februarie 2016.
    Nr. 54.

    ANEXA 1

                         COMPONENȚA
Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale

    Președinte:
    - ministrul afacerilor interne
    Membri:
    - secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;
    - secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne;
    a) Reprezentanți, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai:
    - Secretariatului General al Guvernului;
    - Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
    - Ministerului Finanțelor Publice;
    - Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
    - Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;
    - Ministerului Sănătății;
    - Autorității Electorale Permanente;
    - Institutului Național de Statistică;
    - Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;
    - Serviciului de Telecomunicații Speciale.
    b) Reprezentanți ai:
    - Agenției Naționale de Presă AGERPRES;
    - Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.;
    - Societății Române de Televiziune;
    - Societății Române de Radiodifuziune.

    NOTĂ:
    Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.

    ANEXA 2

                         COMPONENȚA
Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale și a Comisiei tehnice a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale

    - Prefectul județului, respectiv al municipiului București
    - Subprefectul
    - Secretarul județului, respectiv secretarul general al municipiului București
    - Directorul executiv al direcției regionale/județene de statistică
    - Directorul general al direcției generale a finanțelor publice a județului, respectiv a municipiului București
    - Inspectorul-șef al inspectoratului județean de poliție, respectiv directorul general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București
    - Inspectorul-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean, respectiv inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București
    - Șeful structurii județene de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor, respectiv a municipiului București
    - Șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor
    - Inspectorul-șef al inspectoratului de jandarmi județean, respectiv directorul general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București
    - Inspectorul general al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București
    - Directorul direcției de sănătate publică a județului, respectiv al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București
    - Reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicații Speciale
    - Reprezentantul Autorității Electorale Permanente
    - Reprezentantul teritorial al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
    - Corespondentul teritorial al Agenției Naționale de Presă AGERPRES

    NOTĂ:
    Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului București sunt asigurate de personalul din cadrul instituției prefectului.

                              ---------------
Ultima actualizare ( Friday, 26 February 2016 )
 


Sesizați faptele de corupție ale personalului MAI la: 0800-806-806
-------------------------------------------
Integrare Europeană: 0800-802-007
      
                Noul website

        http://www.prefecturadambovita.ro/uploadfiles/2015/martie/telverde.pdf
      
        http://www.prefecturadambovita.ro/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=141
                    
       

PROGRAM AUDIENTE S.P.R.P.C.I.V

    MARTI ORELE 10:00 - 12:00

PROBA PRACTICA SE DESFASOARA

   CU PLECARE DIN PARCAREA

   OBORULUI TARGOVISTE


          
 
      

           INFORMARE CU
          PRIVIRE LA
        PLATA TAXELOR
       SI TARIFELOR
          AFERENTE
      PERMISELOR DE
         CONDUCERE 
               SI A

     PASAPOARTELOR
        
    
Pentru o navigare optimă,
    vă recomandăm folosirea
  unui browser  cu capabilități
          HTML5 și CSS3
 
    
   http://www.apostila.mai.gov.ro
                            

         ACCESEAZA AICI TELEFONUL
      CONSUMATORILOR SI PAGINA WEB