Meniu navigare

Utilizatori Online

Avem 84 vizitatori online
Total 15388029 vizite din 30.09.06

Duminica 18 Martie 2018   Prima Pagină arrow Servicii OnLine arrow Legături utile arrow Presa, Integrare, Apostila arrow Apostila arrow Apostilarea actelor notariale arrow Instructiuni privind organizarea activitatii de aplicare a apostilei
Instructiuni privind organizarea activitatii de aplicare a apostilei PDF Listare E-mail

INSTRUCȚIUNI   Nr. 82/2010 din 29 martie 2010

privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative

 

    Text în vigoare începând cu data de 11 octombrie 2016

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMȚ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 11 octombrie 2016.

 

    Act de bază

Instrucțiunile ministrului administrației și internelor nr. 82/2010

 

    Acte modificatoare

: Instrucțiunile ministrului afacerilor interne nr. 50/2015

Instrucțiunile ministrului afacerilor interne nr. 147/2016

 

    Modificările și completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În fața fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă

 

    Având în vedere art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul administrației și internelor emite următoarele instrucțiuni:

 

    CAPITOLUL I

    Dispoziții generale

 

    ART. 1

    Prezentele instrucțiuni stabilesc cadrul legal privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei de către instituțiile prefectului.

    ART. 2

    (1) Activitatea de eliberare a apostilei de către instituțiile prefectului se realizează potrivit competențelor stabilite la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, și în limitele prevăzute de Convenția de la Haga cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, denumită în continuare Convenție.

    (2) Lista statelor semnatare ale Convenției este prevăzută în anexa nr. 1.

    (3) Lista statelor semnatare ale Convenției cu care statul român a încheiat convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă este prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3

    (1) În sensul prevederilor art. 2 alin. (1), instituțiile prefectului eliberează apostila cu privire la actele oficiale administrative, denumite în continuare acte.

    (2) Apostila se eliberează pentru acte emise de autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competențe stricte stabilite prin lege, pentru scopurile prevăzute la art. 5 alin. 2 din Convenție.

    (3) Instituțiile prefectului nu eliberează apostila pentru actele prevăzute la art. 1 alin. 2 lit. a), c) și d) și alin. 3 din Convenție, respectiv pentru copii ale actelor oficiale administrative.

    (4) Eliberarea apostilei este refuzată dacă:

    a) actul este destinat utilizării pe teritoriul unui stat care nu este parte a Convenției;

    b) conținutul actului nu este lizibil;

    c) actul este completat sau semnat cu creion;

    d) actul nu prezintă elementele de siguranță prevăzute de lege sau acestea sunt deteriorate;

    e) actul prezintă completări sau corecturi neconfirmate oficial;

    f) actul este plastifiat;

    g) semnătura sau ștampila pe care actul le poartă nu poate fi validată ori nu corespunde specimenelor aflate în baza de date cuprinzând numele și specimenele de semnătură și de ștampilă corespunzătoare persoanelor din cadrul instituțiilor implicate;

    h) nu se face dovada plății taxelor aferente;

    i) nu sunt depuse documentele prevăzute de prezentele instrucțiuni;

    j) există suspiciunea legitimă că actul este fals.

    (5) Lista principalelor categorii de acte dintre cele prevăzute la alin. (2) se întocmește și se actualizează de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului, denumită în continuare structură coordonatoare, și se publică pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

    (6) În vederea actualizării listei prevăzute la alin. (5), instituțiile prefectului transmit de îndată structurii coordonatoare o copie a actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, dacă acesta nu se regăsește în listă.

    ART. 4

    (1) Activitatea de eliberare a apostilei se desfășoară prin intermediul biroului organizat în cadrul instituțiilor prefectului, denumit în continuare birou apostilă.

    (1^1) Apostila se eliberează prin Sistemul interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de către instituțiile prefectului pentru actele oficiale administrative, denumit în continuare aplicație informatică.

    (2) Instituția prefectului, prin biroul apostilă, realizează următoarele activități:

    a) primirea documentelor cerute de prezentele instrucțiuni pentru eliberarea apostilei;

    b) verificarea competenței instituției prefectului;

    c) înregistrarea cererii de eliberare a apostilei;

    d) verificarea semnăturii și a calității în care a acționat semnatarul actului pentru care se solicită apostilarea și, dacă este cazul, a identității sigiliului sau a ștampilei de pe act;

    e) completarea apostilei;

    f) semnarea apostilei și aplicarea ștampilei cu stemă;

    g) eliberarea apostilei.

    ART. 5

    (1) Taxele aferente apostilei sunt prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, și se percep pentru fiecare act pentru care se solicită eliberarea apostilei.

    (2) Plata taxelor prevăzute la alin. (1) se poate face prin orice modalitate de plată prevăzută de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

    (3) În cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentelor instrucțiuni, nu se eliberează apostila, taxele plătite, atât pentru înregistrarea cererii, cât și pentru eliberarea apostilei, se restituie, menționându-se acest lucru în cererea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a).

    (4) În vederea restituirii taxelor potrivit alin. (3), solicitantul depune o cerere la administrația finanțelor publice din raza sectorului/județului de domiciliu, anexând chitanța în original, care trebuie să poarte mențiunea "Serviciu neprestat", înscrisă de instituția prefectului.

 

    CAPITOLUL II

    Procedura de eliberare a apostilei

 

    SECȚIUNEA 1

    Primirea documentelor

 

    ART. 6

    (1) În cadrul biroului apostilă se realizează stabilirea identității solicitantului.

    (2) Aplicarea apostilei poate fi solicitată de:

    a) titularul actului;

    b) soțul/soția titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului, inclusiv;

    c) altă persoană fizică ce prezintă, după caz, procură autentică sau împuternicire avocațială ori un contract având ca obiect realizarea în numele titularului a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei;

    d) o persoană juridică ce a încheiat cu titularul actului, cu soțul/soția titularului actului ori cu o rudă până la gradul II cu titularul actului, cu o altă persoană fizică, ce prezintă procură notarială, un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegație în acest sens;

    e) o misiune diplomatică sau un oficiu consular în România al unui stat semnatar al Convenției, dacă aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondență atât a documentelor necesare eliberării apostilei la instituția prefectului competentă, cât și a actelor pentru care s-a eliberat apostila către titularul acestora.

    (3) În cazul în care titularul actului este minor, se ia în considerare contractul încheiat cu unul dintre părinți, o rudă până la gradul II inclusiv sau cu tutorele.

    (4) În cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru un document al unei persoane decedate, fără moștenitori legali sau testamentari cu domiciliul ori reședința în România, solicitantul completează o declarație pe propria răspundere în acest sens.

    (5) În cazul în care procura autentică prevăzută la alin. (2) lit. c) a fost întocmită pe teritoriul unui alt stat, este necesar ca aceasta să fie tradusă în limba română și legalizată.

    (6) Personalul din cadrul biroului apostilă poate solicita ca procura notarială să fie apostilată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită.

    ART. 7

    (1) În vederea eliberării apostilei, solicitantul are obligația de a prezenta:

    a) o cerere, indiferent de numărul actelor aparținând aceluiași titular pentru care se solicită eliberarea apostilei;

    b) actul de identitate;

    c) certificatul de căsătorie ori actul de divorț sau actul prin care se face dovada schimbării numelui și/sau a prenumelui ori a intervenirii unor modificări în ceea ce privește data nașterii ori o declarație de notorietate autentică, dacă este cazul;

    d) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original;

    e) dovada achitării taxelor prevăzute la art. 5 alin. (1).

    (2) În cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru acte aparținând mai multor titulari, solicitantul trebuie să completeze câte o cerere pentru fiecare titular de act.

    (3) În cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, acesta trebuie să prezinte, după caz, și următoarele:

    a) actul de identitate;

    b) procura notarială, împuternicirea avocațială sau delegația și contractul de prestări servicii cerute potrivit art. 6 alin. (2) lit. c) și d).

    (4) În lipsa actului de identitate emis de autoritățile române, solicitantul poate prezenta un document similar, emis de instituții sau autorități publice din statul, altul decât România, în care are domiciliul sau reședința, ori pașaportul, aflate în termen de valabilitate.

    (5) Modelul cererii prevăzute la alin. (1) lit. a) este prezentat în anexa nr. 3.

    ART. 8

    Solicitanții pot depune documentele și prin corespondență, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

    a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoțit de documentele prevăzute la art. 6 și 7;

 

    b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire;

    c) contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transmiterea actului și a apostilei către solicitant sunt suportate de către acesta.

 

    SECȚIUNEA a 2-a

    Verificarea competenței instituției prefectului

 

    ART. 9

    (1) La primirea documentelor trebuie să se verifice dacă:

    a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este de natura celor prevăzute la art. 3 alin. (1);

    b) este îndeplinit unul dintre următoarele criterii:

    1. titularul actului, soțul/soția titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului, inclusiv, are domiciliul/ultimul domiciliu ori reședința în județul în care își are sediul instituția prefectului sesizată; sau

    2. sediul emitentului actului se află în județul în care își are sediul instituția prefectului sesizată;

    c) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei nu este deteriorat.

    (2) Considerarea unui criteriu sau a altuia trebuie să se facă în favoarea solicitantului.

    (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), în cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru certificate de stare civilă sau certificate de cazier judiciar, solicitantul se poate adresa oricărei instituții a prefectului.

    (4) În perioada de derulare a proiectului "Sistem interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de către instituțiile prefectului pentru actele oficiale administrative", prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), cererile de eliberare a apostilei formulate de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. d) pot fi depuse atât la Instituția Prefectului - Municipiul București, cât și la Instituția Prefectului - Județul Ilfov.

    (5) Documentele preluate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României de la solicitanți aflați în afara granițelor statului român se transmit, fără a se face aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Instituției Prefectului - Municipiul București, care, după eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operațiunile privind transmiterea și restituirea documentelor se realizează prin Ministerul Afacerilor Externe.

 

    SECȚIUNEA a 3-a

    Înregistrarea cererii de eliberare a apostilei

 

    ART. 10

    În cadrul biroului apostilă se asigură:

    a) înregistrarea cererii depuse de solicitant, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentele instrucțiuni;

    b) verificarea actelor pentru care urmează să se elibereze apostila din punctul de vedere al integrității fizice a acestora;

    c) confruntarea datelor înscrise în act cu datele corespunzătoare din cererea completată de către solicitant;

    d) înregistrarea în aplicația informatică a datelor preluate din documentele prezentate de către solicitant.

    ART. 11

    În cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. e) și la art. 8, în aplicația informatică, în câmpul "Observații", se menționează faptul că documentele au fost transmise prin corespondență, poștă sau curierat.

 

    SECȚIUNEA a 4-a

    Procedura de verificare

 

    ART. 12

    (1) După verificarea competenței, potrivit prevederilor art. 9, și înainte de efectuarea operațiilor prevăzute la art. 10, se verifică semnătura, calitatea în care a acționat semnatarul actului și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei.

    (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) presupune efectuarea, după caz, a următoarelor activități:

    a) verificarea vizuală simplă a semnăturii și a ștampilei de pe act prin compararea cu specimenul de semnătură, respectiv specimenul de ștampilă existente la biroul apostilă;

    b) verificarea existenței elementelor de siguranță a actului;

    c) verificarea vizuală simplă a semnăturii și a ștampilei reprezentantului instituției implicate de pe actul de apostilat sau de pe un alt document emis de instituția implicată și care are ca obiect atestarea semnăturii, a calității în care a acționat semnatarul actului și, dacă este cazul, a identității sigiliului sau a ștampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea;

    d) verificarea prin alte metode.

    (3) După verificarea actului, în aplicația informatică, în câmpul "Observații", se notează date cu privire la modul în care s-a realizat verificarea semnăturii, a calității în care a acționat semnatarul actului și, dacă este cazul, a identității sigiliului sau a ștampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei.

    ART. 13

    (1) În sensul prevederilor art. 12 alin. (2) lit. c), prin instituții implicate se înțelege, după caz:

    a) instituția/autoritatea/organizația emitentă;

    b) o altă instituție/autoritate/organizație de la nivel central sau local care atestă semnătura, calitatea în care a acționat semnatarul actului și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei.

    (2) Lista instituțiilor implicate se întocmește și se actualizează de Ministerul Administrației și Internelor, prin structura coordonatoare, și se publică pe site-ul Ministerului Administrației și Internelor.

    (3) Ministerul Administrației și Internelor, prin structura coordonatoare, întocmește baza de date cu numele și specimenele de semnătură și de ștampilă corespunzătoare persoanelor din cadrul instituțiilor implicate de la nivel central, desemnate de conducerea acestor instituții să ateste semnătura, calitatea în care a acționat semnatarul actului și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei.

    (4) Informațiile cuprinse în baza de date prevăzută la alin. (3) se pun la dispoziția instituțiilor prefectului - biroul apostilă și se actualizează periodic de Ministerul Administrației și Internelor, prin structura coordonatoare.

    ART. 14

    (1) În vederea realizării verificării prevăzute la art. 12, se organizează în cadrul fiecărei instituții a prefectului, prin biroul apostilă, baza de date cuprinzând numele și specimenele de semnătură și de ștampilă corespunzătoare persoanelor din cadrul instituțiilor implicate, desemnate de conducerea acestora să ateste semnătura, calitatea în care a acționat semnatarul actului și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei.

    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează prin grija:

    a) instituției prefectului, pentru instituțiile implicate care au sediul în județul respectiv sau în municipiul București, după caz;

    b) Ministerului Administrației și Internelor, prin structura coordonatoare, în cazul instituțiilor implicate de la nivel central.

    (3) Evidența specimenelor de semnătură și de ștampilă se realizează pe suport hârtie și/sau în format electronic.

    (4) Dacă biroul apostilă întâmpină dificultăți în obținerea specimenului de semnătură sau de ștampilă pe care un act îl poartă sau dacă se apreciază că sunt necesare informații suplimentare, instituția prefectului se poate adresa instituției implicate, direct sau prin intermediul Ministerului Administrației și Internelor - structura coordonatoare.

    ART. 15

    (1) În situația în care actul pentru care s-a solicitat eliberarea apostilei nu a fost emis pe teritoriul județului în care își are sediul instituția prefectului sau al municipiului București, după caz, biroul apostilă efectuează procedura de verificare în colaborare cu biroul apostilă din județul sau municipiul București, în care se află sediul emitentului.

    (2) Prefecții dispun măsurile necesare asigurării unei colaborări rapide și eficiente între birourile apostilă.

    ART. 16

    (1) *** Abrogat

    (2) Verificarea datelor cuprinse într-o apostilă eliberată de instituțiile prefectului se realizează de către orice persoană interesată prin accesarea Registrului național electronic al apostilelor, constituit cu respectarea prevederilor art. 7 din Convenție și gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, prin structura coordonatoare.

    (2^1) Completarea informațiilor cuprinse în Registrul național electronic se face prin preluarea automată a datelor introduse la nivelul birourilor apostilă, în cadrul aplicației informatice "Sistem interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de către instituțiile prefectului pentru actele oficiale administrative".

    (3) *** Abrogat

    (4) *** Abrogat

    (5) *** Abrogat

 

    SECȚIUNEA a 5-a

    Completarea apostilei

 

    ART. 17

    (1) Apostila și anexa la aceasta sunt generate de aplicația informatică.

    (2) În vederea generării apostilei și a anexei se completează câmpurile specifice din aplicația informatică prin introducerea datelor preluate din documentele prezentate de către solicitant și folosindu-se scrierea cu diacritice.

    (3) În câmpurile corespunzătoare din aplicația informatică se va înscrie mențiunea "n/a" dacă actul poartă numele emitentului și număr de înregistrare, dar se află în una sau mai multe dintre situațiile de mai jos:

    a) nu are înscris numele semnatarului;

    b) nu are înscrisă calitatea semnatarului;

    c) nu poartă ștampila emitentului.

    (4) În cazul actelor în care sunt înscrise numele a 2 titulari, în câmpul aferent se vor înscrie numele ambilor titulari, după cum urmează:

    a) certificate de căsătorie - se vor înscrie numele ambilor soți, dobândite în urma căsătoriei;

    b) certificat de divorț - se vor înscrie numele ambilor soți, dobândite în urma divorțului.

    (5) Codul apostilei are următoarea structură AA/xyzw/xy, în care:

    a) AA reprezintă denumirea abreviată a județului/municipiului București, scrisă cu litere majuscule;

    b) xyzw reprezintă numărul cererii, scris cu cifre arabe;

    c) xy reprezintă numărul de ordine al actului, scris cu cifre arabe.

    (6) În cazul în care o persoană solicită eliberarea apostilei pentru un singur act, structura codului apostilei este AA/xyzw/1.

    ART. 18

    (1) Apostila și anexa la aceasta se imprimă pe hârtie albă standard, format A4, utilizându-se cerneală color.

    (2) Modelul apostilei eliberate de către instituțiile prefectului este prevăzut în anexa nr. 4.

 

    SECȚIUNEA a 6-a

    Semnarea apostilei și aplicarea ștampilei cu stemă

 

    ART. 19

    (1) Apostila se semnează de către subprefectul desemnat prin ordin al prefectului.

    (2) În situația în care subprefectul se află în imposibilitate, apostila se semnează de una dintre cele două persoane împuternicite prin ordin al prefectului să îl înlocuiască pe subprefect, de regulă, persoane care au studii superioare în domeniul științelor juridice.

    (3) După semnarea apostilei, subprefectul/persoana împuternicită aplică ștampila cu stemă a instituției prefectului.

    ART. 20

    (1) Numele și specimenele de semnătură ale persoanelor desemnate de prefect să semneze apostila se comunică Ministerului Administrației și Internelor - structura coordonatoare.

    (2) Eventualele modificări cu privire la persoanele desemnate se efectuează numai în situații motivate și cu anunțarea prealabilă a Ministerului Administrației și Internelor - structura coordonatoare.

 

    SECȚIUNEA a 7-a

    Eliberarea apostilei

 

    ART. 21

    (1) Apostila, completată potrivit prezentelor instrucțiuni, se anexează la actul oficial pentru care a fost eliberată și este valabilă numai însoțită de acesta.

    (2) Apostila se atașează la act, iar în zona comună celor două documente, rezultată prin capsare, se aplică ștampila cu stemă a instituției prefectului, jumătate pe apostilă, iar cealaltă jumătate pe act.

    (3) În cazul în care se solicită eliberarea unei noi apostile pentru un act apostilat, apostila anterioară se îndepărtează și se arhivează, iar în câmpul "Observații" din aplicația informatică se face referire la apostila anterioară.

 

 

 

    ART. 21^1

    (1) După completarea apostilei potrivit art. 17 și 18, aceasta poate fi eliberată, la cererea solicitantului, și în format electronic.

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), după scanarea apostilei, fișierul PDF va fi semnat electronic cu certificat digital calificat de către operatorul din cadrul biroului apostilă desemnat prin ordin al prefectului.

    (3) În situația în care operatorul din cadrul biroului apostilă se află în imposibilitate, fișierul PDF va fi semnat electronic cu certificat digital calificat de către persoana desemnată prin dispoziția conducătorului structurii coordonatoare.

    ART. 22

    (1) Cu ocazia eliberării apostilei, în cererea depusă de solicitant se va completa:

    a) numărul de acte pentru care se eliberează apostila - de către reprezentantul biroului apostilă;

    b) rubrica corespunzătoare datei eliberării, respectiv semnăturii de primire - de către solicitant.

    (2) Cererea depusă de către solicitant la biroul apostilă se reține.

    (3) Prelucrarea cererilor și eliberarea apostilelor se fac potrivit programului de lucru, în funcție de capacitatea de prelucrare a cererilor, respectiv durata necesară verificării actelor.

    ART. 23

    În situațiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. e) și art. 8, în rubrica aferentă semnăturii de primire se menționează faptul că actul s-a transmis prin corespondență și se înscrie numărul formularului de confirmare a primirii actului de către solicitant sau, după caz, se atașează la cerere formularul de preluare/expediere completat de firma de curierat.

 

 

    CAPITOLUL III

    Dispoziții speciale

 

    ART. 24

    (1) Personalul desemnat să desfășoare activitatea în cadrul biroului apostilă asigură îndrumarea persoanelor interesate, în vederea familiarizării acestora cu procedura eliberării apostilei pentru actele oficiale administrative.

    (2) Fișele postului pentru persoanele care desfășoară activitățile prevăzute la art. 4 alin. (2) se completează în mod corespunzător.

    ART. 25

    Prefecții dispun măsuri cu privire la:

    a) organizarea activității de eliberare a apostilei și asigurarea condițiilor necesare, atât din punctul de vedere al dotării corespunzătoare, cât și al securizării spațiului în care se desfășoară această activitate;

    b) garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

    ART. 26

    Termenul de păstrare a documentelor reținute potrivit art. 22 alin. (2), respectiv a datelor înregistrate în aplicația informatică este de 10 ani.

 

    CAPITOLUL IV

    Dispoziții finale

 

    ART. 27

    În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni, instituțiile prefectului:

    a) transmit la Ministerul Administrației și Internelor - structura coordonatoare:

    1. datele de legătură ale biroului apostilă constând în numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail, în vederea publicării pe pagina de internet a Ministerului Administrației și Internelor;

    2. lista cu numele și numerele de telefon ale persoanelor care lucrează în cadrul biroului apostilă;

    b) afișează la sediul instituției prefectului, într-un spațiu accesibil publicului, și publică pe site-ul instituției prefectului următoarele:

    1. textul Convenției;

    2. lista statelor semnatare ale Convenției;

    3. lista statelor semnatare ale Convenției cu care România a încheiat convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă;

    4. prevederile art. 6 - 9 din prezentele instrucțiuni;

    5. cuantumul taxelor aferente eliberării apostilei și posibilitățile privind achitarea acestora;

    6. modelul de cerere;

    7. numărul camerei unde este organizată activitatea biroului apostilă;

    8. programul pentru primirea/eliberarea documentelor;

    9. numerele de telefon care pot fi apelate pentru obținerea de informații suplimentare, adresa poștală pentru corespondența scrisă, precum și adresa de e-mail pentru corespondența electronică.

    ART. 28 *** Abrogat

    ART. 29

    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

    ART. 30

    (1) Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării.

    (2) Prevederile art. 16 alin. (2) se aplică de la data implementării Registrului național electronic al apostilelor, care va fi anunțată public de Ministerul Administrației și Internelor.

    (3) La data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni se abrogă Instrucțiunile ministrului administrației și internelor nr. 351/2004 privind organizarea și desfășurarea activității de aplicare a apostilei, nepublicate*).

Ultima actualizare ( Tuesday, 31 January 2017 )
 


Sesizați faptele de corupție ale personalului MAI la: 0800-806-806
-------------------------------------------
Integrare Europeană: 0800-802-007
      
                Noul website

        http://www.prefecturadambovita.ro/uploadfiles/2015/martie/telverde.pdf
      
        http://www.prefecturadambovita.ro/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=141
                    
       

PROGRAM AUDIENTE S.P.R.P.C.I.V

    MARTI ORELE 10:00 - 12:00

PROBA PRACTICA SE DESFASOARA

   CU PLECARE DIN PARCAREA

   OBORULUI TARGOVISTE


          
 
      

           INFORMARE CU
          PRIVIRE LA
        PLATA TAXELOR
       SI TARIFELOR
          AFERENTE
      PERMISELOR DE
         CONDUCERE 
               SI A

     PASAPOARTELOR
        
    
Pentru o navigare optimă,
    vă recomandăm folosirea
  unui browser  cu capabilități
          HTML5 și CSS3
 
    
   http://www.apostila.mai.gov.ro
                            

         ACCESEAZA AICI TELEFONUL
      CONSUMATORILOR SI PAGINA WEB